Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Access Property s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50637843 (ďalej len „Realitné centrum“) v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

  1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Realitné centrum poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované Realitným centrom sú nevyhovujúce, alebo bude mať  iné výhrady ku kvalite, rozsahu alebo vykonávaniu realitných služieb, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“).
  2. Klient si môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle Realitného centra, alebo písomne.
  3. Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
  4. Klient je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, preukazujúce nárok na reklamáciu. Realitné centrum určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, alebo neskôr pokiaľ sa s klientom dohodne písomne.
  5. Reklamáciu môže Realitné centrum uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
  6. Realitné centrum znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Realitného centra na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
  7. V prípade, že Realitné centrum uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby sa nežiaduci stav odstránil k spokojnosti klienta.
  8. Realitné centrum informuje klienta o vybavení jeho reklamácie písomne najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  9. Tento reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňom 2.7.2018 .
  10. Tento reklamačný poriadok môže byť menený iba spoločnosťou Access Property s.r.o. prevádzkovateľom Realitného centra.