VŠEOBECNÉ PODMIENKY

poskytovania realitných služieb prostredníctvom spoločnosti

Access Property s.r.o.

(ďalej len „VP“)

1) Spoločnosť Access Property s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 637 843, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Číslo vložky: 31094/S (ďalej len „Realitné centrum“), je oprávnená vykonávať na území Slovenskej republiky realitnú činnosť.

2.) VP Realitného centra sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi Realitného centra a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Realitné centrum poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.

3) Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

4) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).

5) Realitní makléri sú na základe zmluvy o spolupráci samostatnými subjektmi a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet Realitného centra.

6) Realitné centrum predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

7) Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva Realitné centrum pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) a neexkluzívnych (nevýhradných) zmlúv.

8) Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu Realitné centrum navrhovalo uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti Realitného centra, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti Realitného centra; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť Realitnému centru paušálnu náhradu výdavkov vo výške 50% dojednanej odmeny (provízie). Realitné centrum a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Realitného centra pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Realitné centrum vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. Klient a Realitné centrum berú na vedomie, že v individuálnych zmluvných dojednaniach môže plniť funkciu paušálnej náhrady výdavkov aj zmluvná pokuta, ktorá môže byť dojednaná aj vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 50%.

9) Minimálny rozsah služieb Realitného centra pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.realitne-centrum.sk; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

10) Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Realitného centra, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe priloženého formulára.

11) Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky Realitného centra stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10 po úplnom poskytnutí služby.

12) Za poskytovanie realitných služieb náleží Realitnému centru odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je Realitné centrum platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

13) Nárok na odmenu vzniká Realitnému centru okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a Realitným centrom. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkovanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a Realitným centrom, ak k uzatvoreniu sprostredkovanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou Realitného centra.

14) Klient dáva výslovný súhlas Realitnému centru k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Klient výslovne súhlasí a  oprávňuje Realitné centrum, aby si odmenu započítalo vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jeho účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).

15) Realitné centrum nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

16) Realitné centrum je povinné vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od neho požadovať, aby overilo správnosť a úplnosť informácií, ktoré mu poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

17) Realitné centrum ani jeho realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

18) Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti Realitného centra (ďalej len „reklamácie“) v prevádzke Realitného centra, alebo priamo elektronickou formou. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok je v elektronickej podobe k dispozícii webovom sídle Realitného centra www.realitne-centrum.sk. Klient ma právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb na emailovej adrese info@realitne-centrum.sk. 

19) Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby Realitného centra, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Realitné centrum je povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým Realitnému centru nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

20) Prevádzkovateľom informačného systému je Access Property s.r.o. a účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle Realitného centra www.realitne-centrum.sk podľa GDPR.

21) Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu Realitného centra.

22) Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že Realitné centrum zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.

23) Každá aktualizácia alebo zmena VP Realitného centra bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle www.realitne-centrum.sk.

24) V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. Realitné centrum v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

25) V prípade, že by sa Obchodné podmienky dostali do rozporu s VP, tak platia VP.

26) Tieto VP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia dohody o zložení blokovacieho depozitu.

27) Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2018.

28) Tieto VP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP.